TRT kurdi

TRT kurdî och den turkiska staten bör anmälas hos Högsta Domstolen i Turkiet!
Bland kurder har det faktum att den turkiska stats televisionen TRT startat en ny kanal vid namn TRT kurdî, som sedan nyårsskiftet startat sändning på kurdiska, genererad i en het debatt mellan kurder för och kurder emot. (Varav jag själv är en av dem sistnämnda)
Enligt min mening är öppnandet av TRT kurdî, ett mycket intressant inslag i dagens Turkiet! Att en tv-kanal i Turkiet kan startas som avser att uteslutande nyttja kurdiskan som språk blandat av de tre största kurdiska dialekterna: kurmanci, sorani och zazaki samt i det skriftliga kommunikationen nyttja bokstäver ur det kurdiska alfabetet är något revolutionerande för att vara Turkiet. Få av oss skulle tro på det faktum bara för några månader!
TRT kurdî, är senaste tillskottet av åtta tidigare kanaler i följd tillhörande den turkiska statstelevisionen. Den turkiska statstelevisionen är direkt underställd staten, varför det torde uppfattas att allt som sägs och visas i kanalerna också innan sändning censurerats av staten. Därav bör all innehåll, budskap och form av kanalen, uteslutande uppfattas som den turkiska statens politik och mening!

Därav följande klargöranden:
Det faktum att kanalen heter TRT kurdî, påvisar att det i Turkiet finns ett ord som heter ”kurdî”, vars innebörd benämner namnet på ett språk, det kurdiska språket! Dem som talar det språket är ett folk som heter kurder. Skall jag försöka uttyda något ur detta, finner jag att den turkiska staten utöver turkar, också erkänner att det finns ett annat folk i Turkiet som heter kurder, dessa talar kurdiska – Kurder, erkänns som ett icketurkiskt folk!
Vidare nyttjas i namnet TRT kurdî, en bokstav som inte existerar i det turkiska alfabetet och som hittills i Turkiet varit förbjuden att använda. Den bokstaven är det kurdiska î:et. Skall detta tolkas, erkänner TRT kurdî och indirekt den turkiska staten fr.o.m. nyårsskiftet det kurdiska alfabetet – De kurdiska tidigare förbjudna bokstäverna: x, w, q, û, ê, î är idag fria att nyttjas!
Ända fram till dessa dagar har det kurdiska språket varit förbjudet i Turkiet och många kurder har både fängslats och torterats för att ha talat kurdiska. Att de kurdiska dialekterna kurmanci, sorani och zazaki talas i den statliga televisionens kanal som är avsedd för det kurdiska språket, tyder jag som att dem ses som dialekter av det kurdiska språkat. Försök har gjorts att särskilja dessa dialekter till att vara säregna språk och inte sammankopplad med varandra som dialekter av kurdiska – I och med ovan bör betraktar den turkiska staten kurmanci, sorani och zazaki som dialekter av kurdiskan som språk.
Ännu en tanke som jag anser vara intressant i och med TRT kurdî:s öppnande är att skillnad nu görs mellan vad som är kurdisk kultur respektive turkiskt kultur.
Med grund i förnekelsen av det kurdiska folket och det kurdiska språket i Turkiet har inget erkänts som just kurdiskt. Dock vill jag gärna tolka de program i TRT kurdî som handlar om den kurdiska kulturen med bl.a. de kurdiska ”dengbêjen” – äldre sångstil av kurdiska sånger, besök hos kurder i kurdiska byar och städer där programmen omger hur kurderna har det, som att kanalen ger utryck för det säregna kurdiska kulturen, – Den kurdiska kulturen skiljer sig från den turkiska kulturen!
Den rädsla som den turkiska staten alltjämnt haft, har varit just det att om kurderna får åtnjuta en mindre rättighet i grundlagen, så kommer dem att sträva efter att utveckla det och sträva efter ytterligare rättigheter till den grad att den turkiska republiken går under. Här måste jag erkänna att jag tror att dessa fårhagar inte varit förgäves, jag tror att dem varit riktiga! Givetvis skall fullständiga rättigheter från kurdiskt håll. Allt annat än totala och grundläggande rättigheter är och bör anses som ett misslyckande mot demokratin.
Jag är övertygad om att det största misstag som republiken Turkiet nu gjort i och med öppnande av TRT kurdî, är att öppningen av en kurdiska kanal inte kan vinna laga kraft i dagens Turkiet. Turkiet och AKP vill både ha kakan och äta den. Man vill både utstråla framsteg i den kurdiska frågan som är Turkiets Akilles häl och samtidigt inte intresserad av att rubba på den kemalistiska turkiska grundlagen.
Den turkiska staten kan i dagsläget enligt grundlagen inte: – Erkänna det kurdiska folket som ett icke turkiskt folk! – Bruka bokstäverna: x, w, q, û, ê, î!

Erkänna kurmanci, sorani och zazaki som kurdiska dialekter! – Betrakta den kurdiska kulturen som en säregen och ifrån den turkiska kulturen frånkopplad.
Jag hävdar bestämt att en ingång i syfte att lösa frågan om en turkiskt demokrati och erkännandet av kurderna i Turkiet är att dra nytta av öppnandet TRT kurdî. Hur skulle det vara möjligt, tänker kanske en och annan. Jag vill tro att TRT kurdî de facto kan användas mot Turkiet och dess grundlag. Lek med tanken att kurder och andra förtryckta grupper tillsammans med demokrater och externa aktörer ställer den turkiska staten tills svars! Att anmäla staten, regeringen och TRT kurd till högsta domstolen i Turkiet. Överlämna ansvaret åt högsta domstolen i Turkiet att finna stöd för huruvida en statlig tv eller en tv-station överhuvudtagen i Turkiet kan bruka kurdiska, nyttja olagliga bokstäver, separera kurdisk kultur från turkiskt m.m..

Med vilka grunder och var i grundlagen stöds ovanstående erkännanden? Eftersom den turkiska staten själva anser sig vara en demokrati, anser jag det rättfärdigad att också ställa de ansvariga för TRT kurdî och dess erkännande till svars. Med vilka grunder erkännes ett annat folk än det turkiska? Med vilka grunder nyttjas bokstäver som inte återfinns i den turkiska alfabetet? Vilken lag i den kemalistiska grundlagen säger att kurmanci, sorani och zazaki är dialekter av det kurdiska språket? I vilken lag och i vilken paragrad kan läsas att det finns ett språk som heter kurdiska? Vart kan återläsas att det inom Turkiets gränser återfinns andra kulturer utöver den turkiska kulturen.
Låt oss enas och anmäla TRT kurdî till högsta domstolen i Turkiet, låt oss enas och anmäla den turkiska staten till högsta domstolen. Jag vill ha klargörelse från Högsta domstolen, hur dessa punkter som återgivits ovan, kan tas i bruk och visas offentligt i Turkiet?
Låt oss mobilisera oss till försvar för den turkiska demokratin. Aldrig har kurder accepterat orättvisor, inte heller gentemot den turkiska grundlagen. I en demokrati skall grundlagen och övrig reglemente följas då dem bör vara en resultat av demokratins förarbete. Antingen bör TRT kurdî veck, eller bör grundlagen ändras tillfördel för de ovanstående punkterna. Är kurder ett unikt folk, bör det tydligt framgå i grundlagen och följas genomgående i hela samhället – inte bara i ett propagandamaskineri så att AKP kan vinna val via TRT kurdî. Är det rika kurdiska språket med samtliga dialekter erkända i Turkiet, bör det även framgå i lagen där den även skyddas. Är bokstäver i det kurdiska alfabetet erkända och kan brukas fritt, bör det också kunna försvaras juridiskt och vidare bör alla kurdiska barn garanteras möjlighet likställd som turkiskan, så att det kan undervisas ifrån åk 1 till högskolestudier.
Är den kurdiska kulturen unik och bärs upp av egna värden och former, bör lagen skydda och stimulera den och grantera ett fortlevande av den. Är den turkiska staten en demokratisk stat, bör det framgå lagenligt att även kurder som just kurder är medborgare av landet och garanteras en procentuellt korrekt sats till folkmängden.
Antingen skall TRT- kurdî veck eller skall den turkiska grundlagen veck!

/Sukrî Demir

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*